Rēzeknes novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam un tā Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (Vides pārskata) izstrāde
Krustpils novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam
Vides projekti Vides projekti
Ilūkstes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2030.gadam
Ilūkstes novada attīstības programma 2013.-2019. gadam
Mārupes novada teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam un tā Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (Vides pārskata) izstrāde
Pārgaujas novada teritorijas plānojums 2013.-2024.gadam un tā Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (Vides pārskata) izstrāde
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas