Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriedes sanāksme

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties sabiedriskās apspriedes sanāksmē par dabas aizsardzības plānu dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūrmala”, kas notiks 2019. gada 21. novembrī plkst. 18.00 Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas telpās (Rīgas iela 10a, Salacgrīva).

Sabiedriskās apspriedes laikā klātesošie tiks iepazīstināti ar dabas lieguma izveidošanas mērķiem un dabas vērtībām, kā arī dabas aizsardzības plāna izstrādes procesā sagatavotajiem dokumentiem.

Darbs pie dabas aizsardzības plāna izstrādes Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamai dabas teritorijai, dabas liegumam “Vidzemes akmeņainā jūrmala”, kas atrodas Salacgrīvas novadā, ir uzsākts 2018. gadā.

Dabas lieguma dabas aizsardzības plāna izstrāde 2020. – 2032. gadam tiek veikta dabas skaitīšanas jeb Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA “Reģionālie projekti” (Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, www.rp.lv, birojs@rp.lv). Vairāk informācijas pa tālruni 29262049.

Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu aicinām sanāksmē vai rakstiski līdz 24.novembrim, adresējot tos plāna izstrādātājam SIA “Reģionālie projekti”.

Aicināti visi interesenti!

Dabas lieguma “Vidzemes akmeņainā jūrmala” dabas aizsardzības plāns 2020. – 2032. gadam

2019.11.07