Par lokālplānojuma zemes vienībām ar kad. apz. 7468 011 0081 un 7468 011 0083 Madlienas pag., Ogres nov. 1.redakcijas un Vides pārskata projekta redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes gabaliem ar kad. apz. 74680110066, 74680110038, 74680110077 un 74680110005 Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām”  1.redakcijas un Vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota lokālplānojuma 1.redakcija un Vides pārskata projekta redakcija.

Lokālplānojuma izstrādes laikā veikta zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 74680110066, 74680110038, 74680110077 apvienošana, izveidojot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 74680110081 (ietilpst nekustamā īpašuma “Balti” (kadastra numurs 74680110022) sastāvā), savukārt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 74680110005 tika atdalīta Lokālplānojuma teritorijā ietilpstošā daļa, izveidojot zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 74680110083 (ietilpst nekustamā īpašuma “Cālīši” (kadastra numurs 74680110085) sastāvā).

Lokālplānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma grozīšanai. Lokālplānojums izstrādāts pēc SIA “Gallusman” iniciatīvas, lai sniegtu attīstības priekšlikumus un nodrošinātu priekšnoteikumus jaunas paredzētās darbības veikšanai Ogres novada Madlienas pagasta lauku teritorijā zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 7468 011 0081 un 7468 011 0083  – vistu novietņu kompleksa – olu un olu produktu ražotnes izveidei.

Publiskās apspriešanas termiņš no­teikts: no 30.04.2019. līdz 28.05.2019.

Ar lokālplānojuma 1.redakciju un Vides pārskata projekta redakciju publiskās ap­spriešanas laikā var iepazīties:

Lokālplānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta redakcijas publiskās apspriešanas sanāk­sme notiks:  14.05.2018. plkst.17.00, Madlienas pagasta Kultūras namā (Odivi zālē), Madlienas pagastā, Ogres novadā.

Apmeklētāju pieņemšana:

  • Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Infrastruktūras veicināšanas nodaļas telpiskās attīstības plānotājs Jevgēnijs Duboks apmeklētājus pieņem Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres novadā, otrdienās plkst. 15.00 – 18.00 un ceturtdienās plkst. 15.00 – 17.00. Konsultācijas pa tālruni 65046174.
  • Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš apmeklētājus pieņem Madlienas pagasta pārvaldes ēkā, “Pagastmāja”, Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā, pirmdienās plkst. 9.00 – 12.00 un 13.00 – 18.00.

Rakstiski priekšlikumi un atsauksmes līdz 2019.gada 28.maijam (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

  • Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā Brīvības ielā 33, Ogrē, Ogres novadā, LV – 5001.
  • Madlienas pagasta pārvaldē, “Pagastmāja”, Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā, LV – 5045.

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

  • Elektroniski parakstīti iesniegumi nosūtāmi uz elektronisko pastu ogredome@ogresnovads, norādot “Lokālplānojums Madlienas pag.”.  

Lokālplānojuma ierosinātājs: SIA “Gallusman”, Tīnūžu šoseja 17, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052.

Lokālplānojuma un Vides pārskata izstrādātājs: SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32B-501, Rīga, LV-1045, 67320809, www.rp.lv.

 

2019.04.25