PAZIŅOJUMS PAR AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 1.0 REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU

12.02.2020. Aknīstes novada teritorijas plānojuma 1.0 redakcija un vides pārskata projekts ar Aknīstes novada domes lēmumu Nr.41 tika nodots publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 2020.gada 26.februāra līdz 2020.gada 27.martam.

12.03.2020. ar MK rīkojumu Nr.103 valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija, kurā noteikts, ka plānošanas dokumentu publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir ārkārtējā situācija. Līdz ar to teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un vides pārskata projekta publiskā apspriešana tiek turpināta no 2020.gada 10.jūnija līdz 2020.gada 25.jūnijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 16.jūnijā plkst.17.30 Asares kultūras namā, Asarē, Asares pagastā, Aknīstes novadā.

Ar Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta ELEKTRONISKO VERSIJU var iepazīties Aknīstes novada pašvaldības interneta vietnē www.akniste.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ar Teritorijas plānojuma 1.0 redakcijas un Vides pārskata projekta DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM var iepazīties Aknīstes valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads), pašvaldības darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 25.06.2020. (pasta zīmogs, ja sūta pa pastu):

·         klātienē Aknīstes valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads),

·         sūtot pa pastu (adrese: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208),

·         sūtot uz pašvaldības elektronisko adresi akniste@akniste.lv,

·         ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļas “Teritorijas attīstības plānošana” starpniecību.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, Latvija. Interneta mājaslapa http://rp.lv/Vides_Parskats_Aknīstes_TP

2020.06.10