PAZIŅOJUMS PAR AKNĪSTES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2.0 REDAKCIJAS UN VIDES PĀRSKATA PROJEKTA PUBLISKO APSPRIEŠANU

25.08.2020. Aknīstes novada teritorijas plānojuma 2.0 redakcija un vides pārskata projekts ar Aknīstes novada domes lēmumu Nr.247 tika nodots publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Publiskās apspriešanas termiņš tika noteikts no 2020.gada 25.augusta līdz 2020.gada 16.septembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 8.septembrī plkst.17.30 Aknīstes novada domes telpās, Skolas ielā 7, Aknīstē, Aknīstes novadā.

Ar Teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta ELEKTRONISKO VERSIJU var iepazīties Aknīstes novada pašvaldības interneta vietnē www.akniste.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Ar Teritorijas plānojuma 2.0 redakcijas un Vides pārskata projekta DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM var iepazīties Aknīstes valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads), pašvaldības darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 16.09.2020. (pasta zīmogs, ja sūta pa pastu):

·         klātienē Aknīstes valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (adrese: Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads),

·         sūtot pa pastu (adrese: Aknīstes novada pašvaldība, Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208),

·         sūtot uz pašvaldības elektronisko adresi akniste@akniste.lv,

·         ar Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļas “Teritorijas attīstības plānošana” starpniecību.

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs SIA “Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, Latvija. 

Vides_Parskats_Aknīstes_TP

2020.08.25