Paziņojums par detālplānojuma projekta un vides pārskata nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 59, Baložos, Ķekavas novadā publisko apspriešanu

Ķekavas novada dome 2021. gada 22. aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr. 19 “Par detālplānojuma projekta un vides pārskata nekustamajam īpašumam Rīgas ielā 59, Baložos, Ķekavas novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Detālplānojuma izstrādes mērķis – biznesa dārza izveide nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 59 (kadastra numurs 8007 002 1726), Baložos, Ķekavas novadā, 6,6167 ha platībā, paredzot vienotu ielu, ceļu un inženiertīklu kopuma izveidi gan detālplānojuma teritorijā, gan ar pieguļošajām teritorijām, detālplānojuma iespējamu realizāciju pa daļām, nosakot tā īstenošanas kārtas, un vismaz šādus plānotās (atļautās) izmantošanas veidus: vieglās rūpniecības uzņēmumi, atklāta uzglabāšana, noliktavas, visa veida autoapkopes/servisa centri, tehniskās apkopes stacijas, automazgātavas.

Detālplānojuma projekta un vides pārskata izstrādātāja – SIA “Reģionālie projekti” Rūpniecības ielā 32B – 501, Rīgā, tālr. 67320809, 26522307, e-pasta adrese: birojs@rp.lv.

Detālplānojuma projekta un vides pārskata publiskās apspriešanas laiks: no 2021. gada 12. maija līdz 10. jūnijam. Informācija par publisko apspriešanu pieejama Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv, Ķekavas novada informatīvajā izdevumā „Ķekavas Novads” un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18595 .

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 27. maijā plkst. 18.00 attālināti – tiešsaistes platformā Zoom. Piekļuves informācija tiešsaistes sanāksmei tiks publicēta sanāksmes norises dienā Ķekavas novada pašvaldības portāla www.kekavasnovads.lv sadaļā “Attīstība”–“Detālplānojumi”–“Publiskās apspriešanas” pie detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas paziņojuma.

Ar detālplānojuma projektu un vides pārskatu var iepazīties Ķekavas novada pašvaldības portālā www.kekavasnovads.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18595, kā arī – iepriekš piesakoties pa tālr. 25636820 – klātienē, Ķekavas novada pašvaldībā,

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt elektroniski vai pa pastu vai ievietot pastkastē Ķekavas novada pašvaldībā – Gaismas ielā 19 k-9, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā un Uzvaras prospektā 1A, Baložos, Ķekavas novadā – vai iesniegt Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā var vērsties Ķekavas novada pašvaldībā, 51. darbavietā, iepriekš piesakoties pa tālr. 25636820.

Tiks pieņemti rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz publiskās apspriešanas beigām. Ja priekšlikuma iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku atbildi, tas jānorāda iesniegumā. Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese; juridiskām personām – nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs.

2021.05.12