Pakalpojumi

„Reģionālie projekti” galvenā darbības joma ir telpiskās plānošanas dokumentu izstrāde – profesionāls projektu vadības process, kas ietver klientu vajadzību detalizētu izpēti, labāko tehnisko risinājumu rašanu, kvalitatīvu dokumentu (t.sk. grafisko materiālu) sagatavošanu, pētījumu veikšanu, sabiedrības līdzdalības organizēšanu un attīstības plānošanas monitoringu.

Teritorijas plānojumi un lokālplānojumi

Teritorijas plānojumi un lokālplānojumi

Attīstības plānošanas dokumenti, kuros noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kurus izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai.

Detālplānojumi

Detālplānojumi

Detalizēti vietējo pašvaldību teritoriju daļu plānojumi, kurus izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

Vides projekti

Vides projekti

Stratēģiskie ietekmes uz vidi novērtējumi plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt vidi, vides pārskatu un monitoringa ziņojumu sagatavošana.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas

Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kuros noteikts vietējo pašvaldību ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Attīstības programmas un pētījumi

Attīstības programmas un pētījumi

Vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kuros noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums vietējās pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Konsultācijas un padomi

Konsultācijas un padomi

Daudzveidīgi ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) un kartogrāfiskie risinājumi, konsultatīvie pakalpojumi attīstības plānošanā, individuāli izvērtējot katra klienta vajadzības un vēlmes.