Detālplānojumi

Detalizēti vietējo pašvaldību teritoriju daļu plānojumi, kurus izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

2013.08.18