Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas

Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kuros noteikts vietējo pašvaldību ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

2013.06.18