Teritorijas plānojumi un lokālplānojumi

Attīstības plānošanas dokumenti, kuros noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi un kurus izstrādā administratīvajai teritorijai vai tās daļai.

2017.02.11