Vides projekti

Stratēģiskie ietekmes uz vidi novērtējumi plānošanas dokumentiem, kuru īstenošana var būtiski ietekmēt vidi, vides pārskatu un monitoringa ziņojumu sagatavošana.

2013.07.18