Detālplānojumi

Detālplānojums ir detalizēts pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus. 

Mūsu paveikto darbu vidū ir plaša detālplānojumu izstrādes specifika, t.sk. attiecībā uz dzīvojamās apbūves (savrupmāju, daudzdzīvokļu namu), rūpnieciskās apbūves, noliktavu, transporta teritoriju, publiskās apbūves, vēja elektrostaciju u.c. teritoriju attīstībai.