Privātuma politika

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Uzņēmums SIA REĢIONĀLIE PROJEKTI ir apņēmies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Darām visu iespējamo, lai mūsu veiktā personas datu apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1.2. Jūsu personas datu pārzinis ir SIA REĢIONĀLIE PROJEKTI, vienotais reģistrācijas numurs: 40003404474, juridiskā adrese: Rīga, Rūpniecības iela 32B – 2, LV-1045, tālr. numurs: +371 67320809. 

1.2.1. Sabiedrība nodrošina personas datu apstrādes likumību un godprātību.

1.2.2. Personu datu apstrāde tiek veikta, ievērojot Datu subjekta tiesības.

1.2.3. Datu subjektiem tiek sniegta pārredzama informācija par to, ka viņu personas datus vāc, izmanto, aplūko vai citādi apstrādā, un to, kādā apjomā personas dati tiek vai tiks apstrādāti, norādot konkrētus apstrādes nolūkus.

1.2.4. Sabiedrība nodrošina, ka personas dati ir adekvāti, atbilstīgi un tie ir nepieciešami tiem nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti. Sabiedrība apstrādā tikai tādus datus un tādā apmērā, kas atbilst Sabiedrības saimnieciskai darbībai, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu/preču pārdošanu.

1.2.5. Dati netiek uzglabāti ilgāk, nekā nepieciešams.

1.2.6. Sabiedrība nodrošina, ka personas dati ir precīzi, nodrošina, ka neprecīzi personas dati tiek laboti vai dzēsti.

1.2.7. Personas datus Sabiedrība apstrādā veidā, kas nodrošina personas datu pienācīgu drošību un konfidencialitāti, tostarp nepieļaujot neatļautu piekļuvi personas datiem vai to neatļautu izmantošanu un neatļautu piekļuvi sistēmām un aprīkojumam, kas tiek izmantots datu apstrādei.

1.2.8. Personas dati netiek pārsūtīti bez drošas un adekvātas aizsardzības.

1.3. Lūdzam rūpīgi izlasīt šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādā nolūkā apkopojam un izmantojam Jūsu datus, kā arī, kā tos izmantosim.

2. Kādus personas datus mēs apstrādājam

2.1. SIA REĢIONĀLIE PROJEKTI  veic sekojošu personas datu apstrādi:

2.1.1. vārds, uzvārds un kontaktinformācija – lai sazinātos ar Jums un palīdzētu ar jautājumiem, kas varētu būt radušies saņemot pakalpojumu, lai sniegtu Jums informāciju par pakalpojumiem, kā arī, lai novērstu krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus, lai aizsargātu Jūs un SIA REĢIONĀLIE PROJEKTI.

2.1.2. Jūsu maksājuma informācija – lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums un lai novērstu krāpšanu un konstatētu krāpšanas gadījumus, lai aizsargātu Jūs un SIA REĢIONĀLIE PROJEKTI.

2.1.3. Jūsu komunikācijas ar mums vēsture un darbību vēsture – lai varētu izpildīt savas līgumsaistības pret Jums un lai būtu pierādījumi, ja rastos strīds par pakalpojumu kvalitāti un/vai par Jūsu līgumsaistību izpildi.

2.2. Mēs izmantojam Jūsu personas datus šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem un gadījumos, kad jārealizē vai jāaizstāv juridiskās prasības. Šī iemesla dēļ Jūsu personas datus mēs apstrādājam, pamatojoties uz likumīgajām interesēm, lai aizsargātu un nodrošinātu savas, Jūsu un citu personu tiesības.

3. Kādus personas datus mēs nododam trešajām personām

3.1. Mēs piesaistīsim tikai tos pakalpojumu sniedzējus, kuri ir ieviesuši attiecīgus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas nodrošinās attiecīgu datu apstrādes drošības līmeni, kas atbilst fizisko personu, kuru dati tiks apstrādāti saskaņā ar datu apstrādes līgumu, tiesību un brīvību pārkāpšanas riskam, un šāda datu apstrāde atbildīs Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām.

3.2. Jūsu personas datus varam nodot ne tikai iepriekš norādītajos gadījumos, bet arī pildot savas juridiskās saistības, kā arī, ja rodas nepieciešamība aizsargāt Jūsu vai citu personu intereses. 

3.3. Jūsu personas datus varam nodot valsts iestādēm atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

4. Sīkdatnes (cookies)

4.1. Mūsu interneta vietnē, līdzīgi kā daudzās citās, arī izmantojam sīkdatnes. Tie ir maza apjoma datu faili, kas tiek ierakstīti Jūsu datorā, kas palīdz mums ātrāk un uzticamāk sniegt saturu. Kad apmeklējat mūsu vietni vai to izmantojat, vai izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs varam izmantot sīkdatnes, kas palīdz mums labāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs.

4.2. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī. Šādi tīmekļa vietnes var saglabāt arī tīmekļa lietotāja individuālos iestatījumus. Sīkdatnes parasti satur informāciju par tīmekļa vietnes nosaukumu, uzglabāšanas ilgumu ierīcē un unikālo numuru. Sīkdatnes var uzskatīt par veidu, kā tīmekļa vietne iegūst informāciju, kas tai ļauj atpazīt lietotāju un atbilstoši reaģēt.

4.3. www.rp.lv neizmanto citas trešo personu, izsekošanas vai reklāmas sīkdatnes.

4.4. Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju. Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:

4.4.1. www.rp.lv  pielāgošanai lietotāju vēlmēm,

4.4.2. www.rp.lv  izmantošanas optimizēšanai,

4.4.3. www.rp.lv  statistikas veidošanai par  apmeklētāju skaitu.

4.5. Sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai tīmekļa vietne darbotos, taču sīkdatnes nodrošina tīmekļa vietnes plašākas izmantošanas iespējas. www.rp.lv  ir iespējams neizmantot sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, vai dzēst sīkdatnes, taču atsevišķos gadījumos www.rp.lv pārlūkošanas laikā var parādīties dažu funkciju ierobežojumi.

5. Jūsu tiesības

5.1. tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi;

5.2. tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs uzglabājam;

5.3. tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs glabājam (lielāko daļu no tiem varat labot, pieslēdzoties savam kontam);

5.4. tiesības lūgt mums dzēst Jūsu personas datus (“tiesības būt aizmirstam”);

5.5. tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;

5.6. tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati;

5.7. tiesības nepiekrist, lai Jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos;

5.8. tiesības uz datu pārnešanu;

5.9. tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi;

5.10. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

5.11. Ja vēlaties izmantot savas tiesības, vai gadījumā, ja rodas jautājumi par personas datu apstrādi vai tiesību realizēšanu, sazinieties ar mums pa e-pastu.

5.12. Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, pārkāpjam personas datu aizsardzību regulējošus tiesību aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, kas atrodas Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-10312, https://www.dvi.gov.lv/lv/. Visos gadījumos pirms sūdzības sniegšanas sazinieties ar mums, lai kopā varētu atrast piemērotu risinājumu.

6. Piekrišana un Privātumu politikas izmaiņas

6.1. Izmantojot vietni www.rp.lv, Jūs apliecināt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

6.2. Pārzinis patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Privātuma politiku, izmaiņas publicējot www.rp.lv sadaļā Privātuma politika.

7. Saziņa ar mums

7.1. Mēs vienmēr vēlamies uzklausīt savu klientu atsauksmes, kā arī esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, kas varētu rasties.

7.2. Saziņai ar mums Jūs varat izmantot jebkuru Jums ērtāko saziņas veidu, kuri norādīti interneta vietnē www.rp.lv sadaļā Kontakti.