Teritorijas plānojumi

Teritorijas plānojums ir pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, t.sk. funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi. 

Teritorijas plānojumā ietilpst paskaidrojuma raksts, grafiskā daļa, kā arī teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Daži mūsu darbu piemēri: