Vides projekti

Nepieciešamības gadījumā attīstības plānošanas dokumentiem tiek piemērota stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra, kuras ietvaros tiek izstrādāts vides pārskats. 

Daži mūsu darbu piemēri: 

Mūsu uzņēmumam ir plaša pieredze citu vides projektu (t.sk. publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānu, metodoloģisko materiālu) izstrādē. 

Daži mūsu darbu piemēri:

  • Balvu un Pērkonu ezeru dabas resursu apsaimniekošanas un aizsardzības plāns 2021.-2031. gadam 
  • Lielapsauju ezera apsaimniekošanas plāns 2019.-2029. gadam
  • Dabas parka “Dvietes paliene” dabas aizsardzības plāns 2019. – 2031. gadam
  • Jūrmalas pilsētas ūdens resursu aizsardzības rīcības plāns 2016. – 2022. gadam
  • Vadlīnijas iekšzemes publisko ūdeņu pārvaldībai pašvaldībās, pasūtītājs – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija