vadošais

telpiskās
attīstības plānošanas

uzņēmums Latvijā

telpiskās attīstības plānošana reģionālie projekti

Paziņojums par Tukuma novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu

Saskaņā ar Tukuma novada domes 30.05.2024. lēmumu Nr.TND/24/277 “Par Tukuma novada teritorijas plānojuma 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (prot. Nr.6., 5.§) publiskajai apspriešanai tiek nodota Tukuma novada teritorijas plānojuma 1. redakcija un Vides pārskata projekts. Teritorijas plānojums ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2024. gada 10. jūnija līdz 2024. gada 15. jūlijam Publiskās apspriešanas laikā ar teritorijas plānojuma 1. redakciju iespējams iepazīties: Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks: Publiskās apspriešanas laikā apmeklētājus pieņem un papildus informāciju par Tukuma novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un…

Seko aktualitātēm mūsu Facebook lapā